1. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
 2. Що таке інформальна освіта?
 3. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на вебсайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників)?
 4. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 5. Хто контролюватиме якість освіти за Законом України «Про освіту»?
 6. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Що

НЕ зможе робити керівництво закладу освіти?

 1. На що сфокусовані Нові освітні стандарти ?
 2. Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?
 3. Якою є специфіка базової середньої освіти?
 4. Які питання, що стосуються трудових відносин, вирішує керівник закладу

освіти відповідно до трудового законодавства?

 1. Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної

середньої освіти інклюзивне освітнє середовище?

 1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які

форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

 1. Якими є особливості початкової освіти в Новій українській школі?

14.Чи повинен заклад загальної середньої освіти ліцензувати свою освітню

діяльність?

15.Чи вірним є твердження, що місцеві органи управління мають

повноваження на проведення атестації закладів загальної середньої

освіти?

 1. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах

повноважень, визначених законами та установчими документами?

 1. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу

діяльність закладу загальної середньої освіти?

 1. Які повноваження педагогічної ради визначає Закон України «Про

освіту»?

 1. Які категорії дітей належать до категорії «діти з особливими освітніми

потребами»?

 1. Що ви розумієте під терміном «надання освітніх послуг»?
 2. Упродовж якого терміну згідно із Законом України «Про освіту»

засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі

документи у відповідність із законодавством?

 1. Дитина має гарантоване державою право на…?
 2. Чи вважаєте Ви, що результат участі в ЗНО є основним показником

діяльності закладу загальної середньої освіти?

 1. Які питання діяльності школи Ви будете вирішувати спільно з батьками?
 2. Як Ви оцінюєте результативність діяльності педагога?
 3. Як Ви оцінюєте результативність діяльності учня?
 4. На сьогодні існує проблема взаємодії та комунікації між батьками та

педагогами. Які кроки Ви пропонуєте для покращення ситуації?

 1. Визначте характеристики випускника Нової української школи.
 2. Розкрийте сутність профільної середньої освіти.
 3. Яким Ви бачите сучасне освітнє середовище?
 4. Що передбачає академічна свобода вчителя?
 5. Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?
 6. Які завдання стоять перед учнями Нової української школи?
 7. Які методи навчання будуть застосовуватися в освітній діяльності згідно

з принципами педагогіки партнерства?

 1. У чому сутність сертифікації педагогічних працівників?
 2. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту

початкової освіти?

 1. Що є колегіальним органом управління закладом освіти в Новій

українській школі згідно законодавства?

 1. Які освітні інновації необхідно запровадити у закладі освіти?
 2. Визначте параметри, за якими можна здійснити моніторинг готовності

вчителів початкової школи до реалізації Концепції «Нова українська

школа».

 1. У концепції Нової української школи зазначено, що «… українська

школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель». Який це

вчитель, на Вашу думку?

 1. Законом України «Про освіту» передбачено, що «… Нова українська

школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі

освіти». Охарактеризуйте таку модель.

42.Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові

звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів

місцевого самоврядування?

43.Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання

корупції»?

44.Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних

осіб?

45.У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового

вивчення?